Тук ще намерите полезна и актуална информация относно трудовото, осигурителното и данъчно законодателство, писма на НОИ, НАП, МТСП, образци и др.


АРХИВ

Становище НАП 20-00-111/13.07.2020 г. относно попълване на декларация обр. № 1 за хотелиерство и ресторантьорство в сила от 01.07.2020 г.

Становище № 20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО, във връзка с извънредното положение.

ПМС № 55 ОТ 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение.

Въпроси и отговори по реализацията на ПМС 55/2020 г.

Увеличен несеквестируем доход по ДОПК

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г

Заповед РД01-815/23.12.2019 г. НКПД 2011

ПМС № 350 от 19.12. 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2020 г.

Осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2020 г.

Становище № 20-00-13/15.01.2020 г. по прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г

„Списък на длъжностите в НКПД 2011, в сила от 01.01.2019 г.“

„Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.“

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ – 2019 г.

Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Заповед РД01-1093/19.12.2018 г. НКПД 2011

Становище 20-00-22 от 29.01.2019 г. относно промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

Писмо на НАП изх.№ 92-00-1299#2/04.10.2017.

Разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 на НАП за СИРВ.

Промени в НПОПДОО от 01.06.2017 г.

Постановление № 95 от 18.05.2017 г. НРВПО

Заповед на министъра на труда и социалната политика № 01-300 от 25.04.2017 г.

Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

Уведомление по чл.62 от КТ

Указания за попълване на уведомление по чл. 62 от КТ

Уведомление за промяна на работодател

Указания за попълване на уведомление по чл. 123 от КТ

Код за прекратяване според основанията от КТ

Указания за попълване на Декларация 6 за 2017 г.

Указания за попълване на Декларация 1 за 2017 г.

Декларация 1 за 2017 г. – образец

Таблица с размера на осигурителните вноски за 2017 г.

Становище на НАП № 20-00-1 от 04.01.2017 г.

Становище на НАП № 20-00-26 от 02.02.2017 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-919 от 28.12.2016 г.

Промени в осигуряването през 2017 г.

Постановление № 22 от 26.01.2017 г. МРЗ 2017 г.

Приложение 1 МОД 2017 г.

Приложение 2 ТЗПБ за 2017 г.