ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Моля, прочетете Лицензионно споразумение за използване на софтуерната система ОМЕКС® 2000

Със зареждането на продукт от уеб сайта на ОмегаСофт ООД, Вие приемате условията на Лицензионното споразумение.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА ОМЕКС® 2000

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА „ОМЕКС® 2000“

РАЗДЕЛ 1. ДЕФИНИЦИИ
1.1. „ОМЕГАСОФТ“ ООД – разработчик в областта на софтуерните решения за автоматизиране дейността по управление на персонала, създаващ, развиващ, внедряващ и интегриращ софтуерни системи за управление на персонала и труда и работната заплата („ТРЗ“), наричан по-долу за краткост „ОмегаСофт“.

1.2. КЛИЕНТ – лице, заплатило в полза на ОмегаСофт продукт и/или услуга срещу издадена от дружеството (проформа) фактура.

1.3. СОФТУЕРНА СИСТЕМА/СИСТЕМА/ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ/ПРОДУКТ – интегриран софтуерен продукт за управление на човешките ресурси от фамилията „Омекс®”, създаден от и собствен на ОмегаСофт.

1.4. ОСНОВЕН ЛИЦЕНЗ – първоначално закупеният от Клиента Софтуерен продукт, чиито функционалности могат да се разширяват чрез добавяне на допълнителни модули.

1.5. КЛИЕНТСКИ ЛИЦЕНЗ – правото на Клиента да инсталира Софтуерната система или части от нея („Модули“) на определен брой компютри, свързани със сървър.

1.6. СЪРВЪРЕН ЛИЦЕНЗ – правото на Клиента да инсталира Софтуерната система или Модули на един компютър/сървър, към който могат да бъдат свързани други компютри.

1.7. КОНКУРЕНТНО ПОЛЗВАНЕ – едновременно работещи със Софтуерната система клиентски инсталации (потребители).

1.8. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР – договор между ОмегаСофт и Клиент, отнасящ се до закупуването на софтуерни лицензи, внедряване, абонаментно обслужване, приоритетно консултантско обслужване, както и до други конкретно договорени споразумения между страните.

1.9. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – цялата информация, осигурена и поверена от Клиента на ОмегаСофт, както и от ОмегаСофт на Клиента, при или по повод изпълнението на задълженията по настоящото Лицензионно споразумение или отделен индивидуален договор.

1.10. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА – всички документи, отнасящи се до Системата, в това число, но не само Софтуерни и хардуерни изисквания, достъпни в актуален вид на следната интернет страница: https://www.omegasoft.bg/omeks2000/technical-requirements, настоящото Лицензионно споразумение, както и всички документи, уреждащи отношенията между ОмегаСофт и Клиента.

1.11. НОРМАТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ – промени в нормативната база (законова и подзаконова), регулираща обществените отношения, обект на работата със Системата.

1.12. СЕРТИФИЦИРАНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – лица, обучени от ОмегаСофт и положили успешно изпит, удостоверяващ умения за работа с Продукти на ОмегаСофт.

1.13. ВНЕДРЯВАНЕ – многоетапен процес, включващ миграция (в това число и конвертиране), продуктова инсталация, както и последващи софтуерни и хардуерни настройки и/или въвеждане на данни и други допълнителни дейности и услуги, осигуряващи необходимия на Клиента начин на експлоатация на Системата.

1.14. МИГРАЦИЯ – завършена подготовка на информацията за служителите на Клиента във формат, необходим за правилната работа на Системата. Миграцията може да включва конвертиране на данни, ръчно въвеждане и допълнителни настройки.

1.14.1. КОНВЕРТИРАНЕ – преобразуване на информация за служители на Клиента с помощта на технически средства и импортирането ѝ в Системата.

1.15. АКТУАЛНА ВЕРСИЯ НА СИСТЕМАТА – последно публикувания на официалната интернет страница на ОмегаСофт (https://www.omegasoft.bg/omeks2000/download) инсталационен пакет на Системата.

1.16. ДАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ – денят на получаване на дължимо от Клиента в полза на ОмегаСофт плащане за закупуване на Основен лиценз.

1.17. ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА – осигуряване на следгаранционно (абонаментно) и/или консултантско обслужване на Софтуерната система.

1.18. ЛИЧНИ ДАННИ (ДАННИТЕ) – всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“); идентифицируемо физическо лице може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната му идентичност. Доколкото друго не е уговорено писмено, личните данни, предмет на тези общи условия, са бази данни или отделни записи информация с лични данни, генерирани в рамките на осигурените от Софтуерната система стандартни функционалности. Където е приложимо Общите условия за обработка на лични данни от ОмегаСофт уреждат тази дейност. Условията са достъпни в актуален вид на следната интернет страница: https://www.omegasoft.bg/Documents/PDM/Obshti-uslovia-za-obrabotka-na-lichni-danni.pdf и се прилагат в цялост, в случай че Клиентът не е предложил свои такива и страните съвместно не са ги приели писмено.

1.19. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Обработката се осъществява по повод осигуряване на поддръжка и единствено при изпълнение на тези общи условия.

1.20. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО – осигуряване на Клиентите на Поддръжка, както и обработване с цел бизнес кореспонденция.

1.21. PDM СИСТЕМА – разработена изцяло от ОмегаСофт специализирана система за криптиран обмен на информация и документи, съдържащи Лични данни.

РАЗДЕЛ 2. ЛИЦЕНЗИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящото Лицензионно споразумение представлява общи условия за използване на Софтуерните продукти, създадени от ОмегаСофт и урежда отношенията между ОмегаСофт и Клиента, възникващи по повод същите. Лицензионното споразумение е достъпно в актуален вид на следната интернет страница: https://www.omegasoft.bg/Documents/Licence/licenseagreement.pdf.
2.1.1. Със заплащането на сума, дължима за закупуване на Продукт и/или на Модул, както и за получаване на услуга от набора, предоставяни такива от ОмегаСофт, Клиентът декларира, че е запознат с условията на настоящото Лицензионно споразумение и е съгласен с тях.
2.2. ОмегаСофт предоставя възмездно на Клиента неизключителното право за използване на Основни лицензи и Модули към тях при следните лицензионни условия:
2.2.1. ОмегаСофт запазва авторските си права върху Софтуерната система, всички нейни Модули и изменения, както и върху всички допълнителни Продукти, интегрирани в Системата и изработени във връзка с конкретна договореност с даден Клиент.
2.2.2. Отстъпеното от ОмегаСофт на Клиента неизключително право за използване на Софтуерната система е ограничено до територията на Република България.
2.2.3. Софтуерната система е неделима и с технически и функционални характеристики, описани в Документацията ѝ.
2.2.4. ОмегаСофт се задължава да осигури достъп до заплатените от Клиента Продукти най-късно до края на работния ден, следващ деня на регистриране при ОмегаСофт на направено от Клиента за целта плащане.
2.2.5. Лицензионното възнаграждение по т. 2.2.4 е уговорено предварително и сумата му се отразява в (проформа) фактурата за Софтуерната система, издадена от ОмегаСофт.
2.2.6. Издадена фактура, заедно с настоящото Лицензионно споразумение, в случаи без индивидуален договор между Страните, има сила на договор между ОмегаСофт и Клиента при взаимно спазване условията на Лицензионното споразумение.
2.2.7. Клиентът е запознат предварително с техническите и функционални характеристики на Системата и е съгласен с тях.
2.2.8. Софтуерната система може да функционира качествено само при пълно изпълнение на приложимите за съответната Актуална нейна версия софтуерни и хардуерни изисквания, за които Клиентът е предварително информиран и с които с извършване на дължимото по т. 2.2.4 плащане декларира, че е съгласен.
2.2.9. Клиентът използва Системата изцяло на собствена отговорност.
2.2.10. Клиентът няма право да отстъпва на друго лице предоставеното му по реда на това Лицензионно споразумение и/или на индивидуален договор неизключително право за използване на Системата, освен в случай че предварително е получил съгласие за целта от ОмегаСофт в писмен вид.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДУКТИ
3.1. Интегрирани решения:
3.1.1. Омекс® 2000 Professional – обслужва и автоматизира дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане. Софтуерът напълно обезпечава необходимия за всяко дружество документооборот, генерира всички необходими файлови формати за представяне пред държавните и банкови институции, комуникира с други софтуери (счетоводни, ERP и др.) чрез импорт и експорт на файлове. Системата позволява работа с необходимия за дружеството брой потребители и брой фирми (бази), като гарантира сигурността на данните и контролира зададените на потребителите нива на достъп до информация и функционалности.
3.1.2. Омекс® 2000 Light – предоставя възможност за обработка на данните за заплати и личен състав за три юридически лица с до 30 (тридесет) служители, управление на правата на достъп на операторите на Системата, следене на видовете отсъствия, бърз и лесен достъп до данните от вече приключените месеци, интерфейс с финансови системи.
3.1.3. Омекс® 2000 Хонорари – позволява пълна автоматизация на процеса по обработка на данните за наети лица и изплащане на суми по граждански договори. Обхванати са всички видове граждански договори съгласно действащото законодателство, независимо от основанието и периода на гражданския договор. Няма ограничения за броя на наетите лица или броя на договорите на едно лице. Омекс® 2000 Хонорари обработва и генерира всички видове документи, свързани със сключването, изплащането и отчитането към държавните институции на граждански договори.
3.1.4. Омекс® 2000 Такса – представлява система за обработка на касови плащания, подходяща за детски градини, училища, спортни клубове,професионални домоуправители, земеделски производители и много други.
3.2. Омекс® 2000 модули:
3.2.1. Омекс® Портал – предоставя възможност за ефективно проследяване и управление на отсъствията на служителите. Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран self service модул. Чрез него служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител, проследяват наличните и изчерпаните си отпуски. Всяка стъпка от процеса по придвижване на молбите за отпуск е съпроводена с известяване по имейл на участващите. Мениджмънтът на дружеството има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати. Порталът работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (юридически лица) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяко дружество, в съответствие с неговите стандарти за информационна сигурност, с йерархичната му структура и със специфичните му изисквания. За администрирането на Портала е необходим модул „IT Одит“.
3.2.2. Електронно досие към Омекс® Портал – осигурява подписване на документи с електронен подпис. Електронното подписване на документи оптимизира документооборота, улеснява комуникацията и намалява разхода на хартия. Модулът позволява съхранение както на електронно подписани документи, така и на документи, които не изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс. Благодарение на партньорството на ОмегаСофт с “Борика” АД подписването на електронни документи в модул „Електронно досие“ може да се извършва както с квалифициран електронен подпис (КЕП), така и с облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).
3.2.3. Омекс® Атестации – дава възможност на потребителите сами да създават атестационни форми съгласно техните индивидуални изисквания. Множеството филтри, с които разполага модулът, позволяват провеждане на атестационни кампании в различно време и към различни таргетирани групи служители. Разнообразието от скали за оценяване, които могат бъдат приложени към всеки въпрос във въпросника, осигурява прецизност в оценяването на представянето. Това повишава обективността и допринася за добиването на максимално реална представа за качествата и възможностите на всеки атестиран. Модулът работи с базата данни на Омекс® 2000. Реализиран по този начин, той улеснява работата на отдел „Човешки ресурси“, който по всяко време ще разполага с актуална информация за принадлежността на служителите към отдели и за настоящите ръководители на отдели. Модулът се достъпва през индивидуален за всяко дружество уеб адрес.
3.2.4. ИТ Одит – повишава нивото на информационна сигурност и позволява наблюдение и контрол върху достъпа до данни от потребителите на Системата. Чрез него се задават изисквания към сложността и регулярната промяна на паролите на потребителите. Чрез модула се управляват потребителските права за уеб модулите на Системата, както и връзката с активни директории.
3.2.5. Изпращане на електронни документи – осигурява възможността за директно изпращане през Системата на различни документи до e-mail адреси на служителите. Изпращането може да бъде както групово, до неограничен брой служители, така и индивидуално. Всеки документ е защитен с уникална парола и адресиран до конкретен получател.
3.2.6. Импорт/експорт на данни – позволява автоматизиран и ръчен импорт и експорт на данни от и към други системи.
3.2.7. Специализирани счетоводни експорти (Интерфейс с ERP системи) – позволява комуникация с ERP/счетоводни системи. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяко дружество параметри.
3.2.8. Синхронизация с активна директория – извършва синхронизация на данните в активната директория и в Омекс® 2000. Подлежащите на синхронизация данни са организационната структура, потребителите на служителите, длъжностите на служителите и принадлежността към звена на служителите. Синхронизацията се реализира по строго индивидуални за всяко дружество параметри.
3.2.9. Омекс® B-Ling – изготвя изходните документи на Системата (стандартни рекапитулации, списъци, ведомости, таблици и документи по образец) на английски език. Договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване могат да бъдат изготвяни и в двуезичен вариант.
3.2.10. Омекс® Commander Pro – надежден помощник при необходимост от извършване на времеемки обработки или генериране на голям обем документи. Модулът автоматично извършва зададените му операции в посочено от потребителите време, като позволява и да бъдат стартирани ръчно различни предварително зададени групи от справки. С негова помощ отнемащите време рутинни и идентични операции могат да се извършат в извънработно за служителите време.
3.2.11. Щатно разписание – позволява Бързо и лесно генериране на справочна информация към произволна дата за заетите/свободни щатни бройки.
3.2.12. Омекс® Базова заплата – използва се, когато има договаряне със служител брутната заплата да не пада под определена сума, приета за базова. Модулът дава възможност към брутната заплата да се изчисли доплащане, с което общата сума на брутната заплата да е равна на фиксираната базова.
3.2.13. Компенсиране на данъци – спестява ръчното пресмятане чрез формули и системи и автоматично изчислява дължимите данъци и осигуровки при договорено нетно възнаграждение.
3.2.14. Връзка с пропускна система – свързва Омекс® 2000 със съществуващата в дружеството система за контрол на достъп. Интеграцията се реализира по строго индивидуални за всяко дружество параметри.
3.2.15. Производство – позволява лесно пресмятане на заплатите по бригади, по сменни графици, по детайли, според заработка и по всякакви производствени критерии.
3.2.16. Клиентски лиценз (Потребители на Системата) – Омекс® 2000 Professional се предоставя с 3 (три) потребителя (конкурентни работни места в мрежа), а Омекс® 2000 Хонорари – с 1 (един) потребител. Модулът позволява едновременна работа на още един потребител. Всеки брой следващ Клиентски лиценз се заплаща съгласно актуалната ценова листа.
3.2.17. Следваща база данни – Омекс® 2000 Professional и Омекс® 2000 Хонорари се предоставят с по 1 (една) база данни, всяка от които осигурява възможност за обработка само на 1 (едно) юридическо лице. Модулът позволява обработка на данните за допълнително юридическо лице. Колкото броя модули „Следваща база данни“ е заплатил Клиентът, толкова броя юридически лица има право да обработва със Системата, освен вече осигурения/осигурените посредством Омекс® 2000 Professional и/или Омекс® 2000 Хонорари брой/броеве. Всяка следваща база данни се заплаща съгласно актуалната ценова листа.
3.2.18. Холдингова структура – предоставя възможност за обработка на поделения с различен ЕИК/ код по БУЛСТАТ в една структура.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
4.1. Клиентът има право да зарежда Системата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я съхранява в паметта на компютрите си, като тези действия следва да са в рамките на целта, за която е придобито правото за използване на Системата.
4.2. Клиентът се задължава:
4.2.1. Да не разпространява/мултиплицира под никаква форма, пълно или частично, която и да е част от Софтуерната система и/или нейната Документация.
4.2.2. Да не предава или съобщава на трети лица данни, позволяващи възпроизвеждането на Лицензираните софтуерни продукти.
4.2.3. Да не извършва промени в Системата без предварително писмено съгласие от упълномощен за това представител на ОмегаСофт.
4.2.4. Да експлоатира предоставените Продукти в съответствие с тяхната Документация и указания, дадени от ОмегаСофт.
4.2.5. Да осигури софтуер и хардуер, на които да бъде инсталирана и конфигурирана Системата, съгласно изискванията по т. 2.2.8.
4.2.6. С цел качествено изпълнение на консултантските услуги по раздел 6 от това Лицензионно споразумение, да предоставя: изходни документи и данни от Системата, физически и/или отдалечен достъп до сървъра и клиентските машини, на които са или ще бъдат инсталирани и конфигурирани Продуктите, както и да оказва навременно и достатъчно съдействие на ОмегаСофт по повод изпълнението на задълженията на дружеството по настоящото Лицензионно споразумение и/или индивидуален договор.
4.2.7. За обмен на Лични данни с ОмегаСофт да използва единствено PDM системата, като прилага съответните условия за ползване, информация за които е поместена на следната интернет страницата: https://www.omegasoft.bg/omeks2000/pdm.
4.2.8. При Конвертиране на данни от съществуващ софтуер за ТРЗ и човешки ресурси на Клиента към Софтуерната система:
4.2.8.1. Да предоставя необходимите за изпълнението на индивидуално определени услуги данни за Конвертиране от съществуващата система към приключен последен месец в срок до 5 (пет) работни дни след месечното приключване.
4.2.8.2. Да предоставя на ОмегаСофт пълни и точни данни, като се съгласява, че при подаване на непълни или неточни такива, довело до допълнително или повторно Конвертиране на данни, същото ще представлява отделна услуга и ще бъде предмет на отделно договаряне и калкулиране на допълнително необходимите часове за извършване на услугата съгласно актуалната ценова листа на ОмегаСофт.
4.2.9. Да осигури чрез свои служители – обучени специалисти въвеждането на първичните данни за текущия месец на обработка на Системата в срок от 10 (десет) работни дни след зареждане на базата данни на Системата на определения за същата сървър.
4.2.10. Да заплаща дължимите се от него в полза на ОмегаСофт суми в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на (проформа) фактура.

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО (АБОНАМЕНТНО) ОБСЛУЖВАНЕ
5.1. Обслужването по този раздел се предоставя последователно в гаранционен и следгаранционен (абонаментен) период както следва:
5.1.1. Гаранционният период (периодът на гаранционно обслужване) на Системата обхваща период от 12 (дванадесет) месеца, считано от Датата на придобиване на Лиценз от Клиента.
5.1.2. Следгаранционното обслужване на Системата се осигурява за дванадесетмесечен срок с начална дата – датата на изтичане срока на първоначалния гаранционен период по т. 5.1.1 или датата на изтичане на предходен следгаранционен период. За целта Клиентът заплаща на ОмегаСофт такса за следгаранционно (абонаментно) обслужване. По желание, при подновяване периода на следгаранционното обслужване, страните могат да сключат индивидуален договор. В случай че такъв не бъде сключен, но Клиентът извърши плащане по (проформа) фактура, приложение намира т. 2.2.6.
5.1.3. Датата на заплащане на таксата за следгаранционно (абонаментно) обслужване не променя началото и края на срока на същото.
5.1.4. Следгаранционен период може да бъде с различен от посочения в 5.1.2 срок единствено при индивидуално договаряне.
5.1.5. В случаите, в които Клиент заплати сумата, дължима за осигуряване на последващо следгаранционно (абонаментно) обслужване, след изтичането на предходния (след)гаранционен период, то срокът за заплатеното последващо следгаранционно обслужване се счита за започнал от датата на изтичане на предходния (след)гаранционен период, независимо от датата на плащането.
5.1.6. Гаранционният период на допълнително закупени Модули съвпада с гаранционния/следгаранционния период на придобития от Клиента Основен лиценз, без значение от датата на закупуване на Модула.
5.2. Гаранционното и следгаранционното обслужване включва:
5.2.1. Актуализиране на Системата в съответствие с промените в нормативните актове, засягащи трудовоправните отношения чрез осигуряване на нови нейни версии. Срокът за актуализация е до 10 (десет) работни дни преди влизане в сила на нормативните промени. В случаите, в които нормативните промени влизат в сила по-рано от 20 (двадесет) работни дни след обнародването им в Държавен вестник, срокът за въвеждане на Софтуерната система в съответствие с промените е до 10 (десет) работни дни от обнародването им.
5.2.2. Отстраняване на възникнали програмно-технически несъответствия в алгоритмите и функциите на Системата чрез осигуряване на нови нейни версии или временни решения (workaround). Срокът за отстраняване на несъответствия, препятстващи възможността за работа със Системата е до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомление, изпратено до ОмегаСофт от страна на Клиента, съдържащо достатъчно информация за несъответствието, както и причините и условията, при които същото е възникнало. Програмно-технически несъответствия, които не препятстват възможността за работа със Системата и за които Клиентът е осигурил необходимата информация, се отстраняват с публикуването на следваща, планирана от Доставчика версия.
5.2.3. Актуализиране на Системата при промени в нейни функционалности.
5.2.4. Безплатен достъп до съдържанието на официалната интернет страница и форумите на ОмегаСофт.
5.3. ОмегаСофт се задължава да изпълнява своите задължения с необходимата грижа и според съвременните изисквания и технически постижения в областта на информационните технологии. В установените срокове отстраняването на несъответствия в Софтуерната система, както и отразяването на нормативни промени, се извършва без да се нарушава целостта на Системата, основните и функционални възможности и правилното ѝ функциониране съгласно Документацията ѝ.
5.4. По време на гаранционния/следгаранционния период Клиентът се задължава да не допуска извършването на действия по текуща поддръжка от лица, които не са сертифицирани, изрично упълномощени или писмено одобрени от ОмегаСофт.
5.5. По време на срока на следгаранционно (абонаментно) обслужване остават в сила всички права и задължения на страните, установени в настоящото Лицензионно споразумение.
5.6. В рамките на срока на гаранционното/следгаранционното обслужване Клиентът е длъжен при възникнали софтуерно-технически несъответствия в алгоритмите и функциите на Системата:
5.6.1. Незабавно да уведомява по електронен път ОмегаСофт и
5.6.2. Да предоставя на ОмегаСофт информация, сведения и документи, които са необходими на дружеството за изпълнение на задълженията му по този раздел.
5.7. Единствено в рамките на периода на гаранционно/следгаранционно обслужване и при инсталирана Актуална версия на Системата Клиентът има право, според условията на този раздел, да иска от ОмегаСофт действия по:
5.7.1. Отстраняване на възникналите софтуерно-технически несъответствия в алгоритмите.
5.7.2. Обновяване на Системата в съответствие с промените в нормативните актове.
5.8. Нормативни трудовоправни изисквания, уредени в браншови и вътрешноведомствени разпоредби, отнасящи се до обособен кръг от клиенти, изискващи нетипични актуализации в изчислителните механизми и/или други функционалности на Системата, са предмет на допълнителни разработки, за които Клиентът следва да се договори отделно с ОмегаСофт.
5.9. Следгаранционното (абонаментното) обслужване може да бъде осигурявано и чрез превъзлагане от страна на ОмегаСофт на Сертифицирани подизпълнители, освен ако Клиентът изрично не е заявил писмено несъгласието си с такава възможност.

РАЗДЕЛ 6. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
6.1. При изрична договореност с Клиент ОмегаСофт може да осигури консултантски услуги, отнасящи се до:
6.1.1. създаване на нови и/или допълнителни функционалности;
6.1.2. внедряване на нови и/или допълнителни функционалности;
6.1.3. премахване елементи на съществуващи функционалности;
6.1.4. извършване на софтуерна и/или хардуерна Миграция;
6.1.5. обучение на персонал;
6.1.6. предоставяне на консултантски услуги във връзка с работата със Софтуерната система дистанционно или на място;
6.1.7. осигуряване и поддръжка на хардуер;
6.1.8. поемане на допълнителни гаранции и време за реакция във връзка с работата със Софтуерната система;
6.1.9. отстраняване на възникнали проблеми в рамките на предварително определен брой часове;
6.1.10. изнасяне на дейността (аутсорсинг) на определени услуги;
6.1.11. предоставяне на други услуги, за които страните са постигнали съгласие.
6.2. Консултантското обслужване по този раздел се извършва от квалифицирани служители (консултанти) на ОмегаСофт съгласно Регламента за предоставяне на услуги, достъпен в актуален вид на следната интернет страница: https://www.omegasoft.bg/Documents/Customer_charter/Table_charter.pdf.
6.3. Всички консултантски услуги се предоставят след конкретна заявка от страна на Клиента, отправена до ОмегаСофт чрез официалната интернет страница на дружеството, раздел „ОМЕКС® 2000“/Услуги/Заявка за услуги, а именно: https://www.omegasoft.bg/omeks2000/services-request.
6.3.1. Начинът и моментът на извършване на консултантските услуги се уговарят двустранно при потвърждаване на заявката.
6.4. Ако заявката на Клиента посочва достатъчно ясно параметрите на необходимите консултантски услуги, ОмегаСофт предварително консултира Клиента и му предоставя оферта относно вида, обема и цената на консултантските услуги, нужни за постигането на желания от Клиента резултат. Цените се определят въз основа на Ценовата листа на ОмегаСофт, която е достъпна в актуален вид на следната интернет страница: https://www.omegasoft.bg/products/prices/. Срокът за извършване на дължимото плащане в тези случаи е до 5 (пет) работни дни, считано от предоставяне на фактура от ОмегаСофт.
6.5. Договор за предоставяне на консултантски услуги е наличен във всеки един от следните случаи:
6.5.1. оферта от ОмегаСофт, отправена до Клиента, и насрещно съгласие, изразено писмено или чрез частично/цялостно плащане на посочената цена;
6.5.2. подписване на изричен договор с конкретни заявки и цели.
6.6. Предоставянето на консултантски услуги се извършва по един от следните начини:
6.6.1. извършване на консултации по телефон, електронна поща или друг, подходящ начин дистанционно и без присъствието на специалист на ОмегаСофт при Клиента;
6.6.2. предоставяне на услуги чрез отдалечен достъп от офис на ОмегаСофт към офис на Клиента;
6.6.3. предоставяне на консултации на място при Клиента.
6.7. Предоставяне на консултантски услуги се удостоверява по един от следните начини:
6.7.1. подписване на приемо-предавателен протокол между представител на ОмегаСофт и Клиента;
6.7.2. представяне на отчет за извършените услуги от ОмегаСофт на Клиента, по който не е постъпило възражение от страна на Клиента в срок от 3 (три) работни дни от получаването му;
6.7.3. стартиране на новата/допълнителна функционалност;
6.7.4. всякакво волеизявление от страна на Клиента, от което е видно, че същият е приел и/или е започнал да ползва крайния резултат на заявените от него допълнителни услуги.
6.8. Клиентът, съобразно необходимите обеми, може да избере план за консултантски услуги.
6.8.1. Планът по т. 6.8 съдържа обем от часове консултантски услуги, които се разходват на месечна база, както и специални условия, свързани със същите.
6.9. В случаите, в които договорените съгласно т. 6.8 месечни консултантски услуги не са изразходвани от Клиента, то оставащите часове за месеца могат да бъдат използвани за профилактика на Системата или обучения на служители на Клиента (извършвани в удобно за страните време).
6.9.1. За използване на часовете по посочения в т. 6.9 начин Клиентът следва да направи заявка за това до 20-то число на месеца, в който ще останат неизразходени часове.
6.10. Неизразходени часове консултантски услуги по т. 6.8 не се прехвърлят в следващ месец или в следващ период на обслужване.
6.11. Консултантски услуги могат да бъдат предоставяни единствено при наличие на инсталирана Актуална версия на Системата и заплатена такса за следгаранционно (абонаментно) обслужване.
6.12. Консултантско обслужване по този раздел може да бъде осигурявано и чрез превъзлагане от страна на ОмегаСофт на Сертифицирани подизпълнители, освен ако Клиентът изрично не е заявил писмено несъгласието си с такава възможност.

РАЗДЕЛ 7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
7.1. ОмегаСофт не носи отговорност за функционални несъответствия и непланирано поведение на Системата, възникнали вреди за Клиента от работата на Системата, както и вреди, настъпили за Клиента при предоставяне на (след)гаранционно обслужване, както и на консултантски услуги, поради:
7.1.1. експлоатация на Системата от страна на Клиента в разрез с правилата и задълженията, описани в Лицензионното споразумение, документацията на Системата и неспазване на задължения по индивидуални договори между ОмегаСофт и Клиента;
7.1.2. експлоатация на Продукт, който не е в гаранционен период или за който не е заплатена такса за следгаранционно (абонаментно) обслужване;
7.1.3. експлоатация на Продукт, който по неопределен начин e модифициран без писмено одобрение на ОмегаСофт относно извършваните модификации;
7.1.4. неточности и/или несъвместимост при работата на хардуер или софтуер на други производители със Системата;
7.1.5. несъответствие със софтуерните и хардуерните изисквания на Системата;
7.1.6. неоторизиран достъп до Системата и/или компютрите, на които е инсталирана Системата, както и до сървъра, съхраняващ данните на Клиента;
7.1.7. употреба и/или поддръжка на Системата от неупълномощени или необучени лица, както и от обучени лица, които са извършвали операции с продукта в нарушение на Ръководството на потребителя;
7.1.8. неоказване на съдействие и неизпълнение на указанията на ОмегаСофт, както и отказ на Клиента да предостави физически/отдалечен (според уговорени условия) достъп, изходни документи и/или данни от Системата, необходими за извършване на услугите по следгаранционното (абонаментното) обслужване или допълнителни услуги;
7.1.9. промени в нормативната база, настъпили след изтичане на дванадесетмесечния гаранционен/следгаранционен период, в случай че след изтичането на съответния период следгаранционното (абонаментното) обслужване не е подновено за следващ период по вина на Клиента;
7.1.10. пожар, земетресение, наводнение и други непреодолими сили, актове на държавна власт, спиране или грешно функциониране на телекомуникационни, електрически и други, относими към работата на Продукта, системи.
7.2. В случай че Клиентът не плати в срок някое свое задължение, то той дължи неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума на ден до пълно заплащане на възнаграждението, но не повече от 5% (пет процента) от пълния размер на същото.
7.3. В случай че Клиентът забави плащане на свое задължение към ОмегаСофт, дружеството може да откаже да изпълни свои задължения без да предоставя срок за изпълнение и без да се посочват мотиви за това. В случай на забавяне по настоящата точка, продължило 20 или повече работни дни, Клиентът е длъжен да плати възнаграждението, ведно с неустойка в размер на 5% от пълния размер на същото.
7.4. Страните безусловно се съгласяват, че всички клаузи от Лицензионното споразумение или индивидуален договор, в които се предвижда заплащане на неустойки, запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му прекратяване или разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.
7.5. ОмегаСофт не отговаря за вреди, причинени поради незаконосъобразно събиране и обработване на лични данни от страна на Клиента и разполага с право на регресен иск спрямо Клиента, ако дружеството бъде осъдено индивидуално или солидарно с него за такъв тип нарушение.

РАЗДЕЛ 8. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.1. ОмегаСофт и Клиентът се споразумяват, че цялата информация, осигурена и поверена от едната страна на другата при или по повод изпълнението на задължения по това Лицензионно споразумение и/или индивидуален договор, ще бъде разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако това не е задължително по силата на нормативен акт.
8.2. Конфиденциалната информация може да бъде използвана единствено за целите на изпълнение на задължения по Лицензионното споразумение и/или индивидуален договор, като всяка страна се задължава:
8.2.1. Да пази Информацията като строго поверителна, полагайки дължимата за това грижа;
8.2.2. Да не използва, копира или съхранява информацията за друго, освен за целите на изпълнение на задължения по Лицензионното споразумение и/или индивидуален договор;
8.2.3. Да не извършва каквито и да било действия, които биха могли да застрашават поверителния характер на Информацията;
8.2.4. Да не разкрива, пряко или косвено и да не допускат разкриването на Конфиденциална информация на трети лица;
8.2.5. Да осигури спазването на задълженията по настоящия раздел от онези свои лица (работници, служители, представители, агенти, ръководители, професионални консултанти и други), които за целите на изпълнение на задължения по Лицензионното споразумение и/или индивидуален договор изискват Конфиденциална информация.
8.3. Задълженията за конфиденциалност не се отнасят за информация, която:
8.3.1. Вече е била известна на другата страна към момента на разкриването ѝ;
8.3.2. Правомерно е била придобита чрез трето лице;
8.3.3. Е станала публично достояние.
8.4. Задължението за конфиденциалност остава в сила безсрочно и не се погасява с прекратяването, развалянето, унищожаването или изпълнението на настоящото Лицензионно споразумение и/или индивидуален договор.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Всички спорове, свързани с изпълнението или неизпълнението на Лицензионното споразумение ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
9.2. За всички правоотношенията между страните във връзка с Лицензионното споразумение е приложимо българското право.
9.3. Всички съобщения, които се изпращат между страните, трябва да бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при изпращането им по e-mail. Съобщенията или уведомленията, получени след 17:00 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
9.4. Клиентът посочва писмено адрес за кореспонденция, както и имена, позиция, e-mail и телефон на лице за контакт във връзка с настоящото Лицензионно споразумение. Страната, която промени своя адрес е длъжна незабавно да уведоми другата страна, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени.
9.5. Координатите на ОмегаСофт са:
София 1712, бул. „Александър Малинов“ № 51, търговски и бизнес център “Metro city”, ет. 6, офис А10, e-mail: office@omegasoft.bg, тел. +359 2 4396860, 070045654.
9.6. Настоящото Лицензионно споразумение може да бъде изменяно и/или допълвано от ОмегаСофт. Новата редакция на Лицензионното споразумение влиза в сила (и по този начин заменя всички предишни версии на документа) от датата на публикуването ѝ на интернет страницата по т. 2.1. ОмегаСофт се задължава в деня на публикуването на новата редакция да уведоми Клиента за това със съобщение в Софтуерната система и на интернет страницата по т. 2.1. Клиентът има право да възрази срещу изрично посочени от него точки от новата редакция в 14-дневен срок, считано от получаване на уведомлението по предходното изречение, като изпрати e-mail до office@omegasoft.bg. В случай че не подаде възражение в посочения срок, новата редакция на Лицензионното споразумение се счита за одобрена от Клиента.
Настоящата редакция на Лицензионното споразумение е публикувана на 19.12.2023 г.