Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Наредба за медицинската експертиза

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Наредба за определяне видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време