Описание на продукта

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

Омекс® 2000 се поддържа в съответствие с промените в трудовото и социалното законодателство на Република България, както и с бързото развитие на компютърните и информационните технологии.

Реализирана на иновативен модулен принцип, Омекс® 2000 включва основните Омекс® Заплати, Омекс® Кадри и Омекс® Хонорари и богат набор от допълнителни модули. Основните Омекс® Заплати и Омекс® Кадри имат възможност за работа с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

Омекс® 2000 предлага възможност за разполагане на всички компоненти на един компютър или разпределението им върху отделни машини. Това допринася за постигането на по-висока ефективност, бързодействие и надеждност. Вариантите на използване на продукта, както в локален режим на работа, така и в мрежов, дават на потребителя голям брой възможности:

– персонализиране на работата съобразно спецификата на работното място

– повишаване производителността

– осигуряване максимална защита на данните и информацията.

Работа в еднофирмен, многофирмен вариант и холдингови структури.

Работа с различни системи на отчитане и заплащане на труда – сумирано изчисляване на работното време, заплащане на базата на графици, сделно заплащане и други.

Автоматично пресмятане на обезщетения за временна неработоспособност и възможност за изготвяне на нормативно-изискуемите документи към тях.

Провизиране на платен годишен отпуск и възможност за приоритизиране на изчерпването му по години.

Отразяване на промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации за минали периоди.

Операции върху групи от служители на база предефинирани потребителски филтри.

Директен автоматичен изход в подходящи файлове на информация, необходима на НОИ и НАП – декларации, приложения и др.

Изготвяне на тримесечен и годишен отчет за Националния статистически институт.

Изготвяне на богат набор изходни документи – рекапитулации, ведомости, служебни бележки и др.

Изготвяне на стандартни и потребителски справки по над 50 признака.

Автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и банкови системи.

Интеграция със SAP, Microsoft Dynamics NAV и други ERP системи.

Интеграция със системи за контрол на достъпа.

Интеграция с продукт за създаване на месечни графици Геокон.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента – фишове, справки и др.

Възможност за генериране и изпращане на електронни документи.

Възможност за импорт на различни данни.

Експорт на данни към Microsoft Office – текстови файлове, таблични справки и др.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите, свързани с образование, квалификация, елементи на трудовия договор, доплащания, отпуски и други, включително графични – например снимка, копие от диплома и др.

Възможност за дефиниране на произволни допълнителни данни, които да се съхраняват в досието на служителя.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.

Отпечатване на общи и селективни кадрови сведения в табличен вид по над 50 признака, свързани с персоналните данни.

Експорт на данни към Microsoft Office – текстови файлове, таблични справки и др.

Директен автоматичен изход във файлове и на магнитен носител на информация, необходима на НАП.

Възможност за изготвяне на длъжностни и поименни щатни разписания.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Продуктът е предназначен за въвеждане и обработка на информация, свързана с плащания от извънтрудови правоотношения – граждански договори, хонорари от упражняване на свободни професии или занаяти, наеми, мениджърски договори и др. На базата на въведените параметри за получените доходи се пресмятат дължимите данъци и осигуровки и се отпечатват платежни документи, декларации, справки за НАП, както и таблични справки, рекапитулации и схема за осчетоводяване по модел на потребителя.

Омекс® Хонорари се поддържа в съответствие с промените на нормативната база и тълкуванията на нормативните актове.

Програмната система Омекс® Хонорари осъществява връзка с различни програмни системи за автоматизиране на счетоводството: „АЖУР®L“, „Бизнес навигатор“, „Конто“, Гамаконсулт, ERP-системи и др.

Омекс® ПОРТАЛ

Порталът за отпуски осигурява ефективно управление и проследяване на отпуските от самите служители, като процесът е тясно интегриран със системата Омекс®.

Омекс® АТЕСТАЦИИ

Модул “Атестации” е уеб приложение за оценяване на служителите към Омекс®2000

Изпращане на документи по e-mail

Генериране и изпращане на документи, например фишове, от Омекс® 2000 до e-mail адреси на служителите на предприятието.

ИТ одит

Инструмент за покриване на изисквания по стандарт за информационна сигурност по отношение на паролите за достъп до системата.

Импорт/Експорт на данни

Възможност за автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други системи (Пропускни системи, ERP системи и др.).

Омекс® Commander PRO

Генериране в автоматичен режим на разнообразен набор от изходни документи и/или стартиране на продължителни операции.

Връзка с пропускна система

Платформа за връзка със система за контрол на достъпа.

Щатно разписание

Генериране на справочна информация към прoизволна дата за заетите/свободни щатни бройки.

Производство

Бригадна и индивидуална организация на работниците със следене на групови сменни графици. Възможност за осчетоводяване на заработки по детайли, операции и поръчки. Разпадане на осигуровките на служителите според заработките им с цел пресмятане на себестойност.

Поддържани операционни системи (ОС):

Microsoft Windows 10, 8., 7, Windows Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019; 32-(където е приложимо) и 64-битови версии .

Важно:

 • От 14.01.2020 г. Microsoft спира поддръжката на операционните системи Windows 7 и Windows Server 2008 (вкл. R2). Поради тази причина след 1.08.2020 г. ОмегаСофт няма да гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тези операционни системи и не препоръчва използването им;
 • От 11.04.2017 г. Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows Vista, поради което от 01.01.2018 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тази операционна система, съответно не препоръчва използването ѝ;
 • От 2016 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows XP, и не препоръчва използването им.

Ползването на продукта под изброените версии на операционната система Microsoft Windows остава на отговорността на клиента.

Задължително е регионалните и езикови настройки на машините да са за България и български език.

Минималната разрешаваща способност на мониторите трябва да бъде 1024х768
При процесориIntelс hyper-threading, последният трябва да бъде изключен.
Приложението Омекс® Сървър трябва да работи на машината, на която е инсталирана СУБД.

Поддържани СУБД:
 • MS SQL Server 2008 и по-високи версии, препоръчително поне 2012
 • Firebird 1.5.5 до Firebird 2.5 включително.

Важно:

 • От 12.04.2016 г. Microsoft спря поддръжката на MS SQL Server 2005, поради което от 01.10.2016 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тази СУБД и не препоръчва използването ѝ; 
 • От 09.07.2019 г. Microsoft спря поддръжката на MS SQL Server 2008 (вкл.R2), поради което след 1.02.2020 г. горните забележки ще се отнасят и за този продукт.

За еднопотребителска конфигурация:

Изискванията са валидни за единично работно място с 1 база с до 300 служители.
1. Минимални изисквания:
 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥1800 MHz, 2048 MB RAM
 • MS Windows 7
 • Поне 20 GB свободно дисково пространство.
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Компютър с четириядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥3000 MHz , ≥4096 MB RAM
 • MS Windows 10
 • Поне 50 GB свободно дисково пространство.

За многопотребителска (мрежова) работа:

Изискванията са валидни за сървър с 3 клиентски машини и 1 база с до 300 служители.
1. Минимални изисквания:

Сървър:

 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥2000 MHz, 4096 MB RAM,
 •  MS Windows 7
 • Поне 50 GB свободно дисково пространство.

Клиент:

 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥1800 MHz, 2048 MB RAM,
 • MS Windows 7
 • Поне 2 GB свободно дисково пространство.
2. Препоръчителна конфигурация:

Сървър:

 • Компютър с четири- или повече ядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥3000 MHz , ≥4096 MB
 • MS Windows 10, MS Windows Server 2012, 2016, 2019
 • Около 100 GB свободно дисково пространство.

Клиент:

 • Компютър с четириядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥2400 MHz, 4096 MB 
 • MS Windows 10
 • Поне 2 GB свободно дисково пространство.

Изисквания към печатащото устройство:

1. Минимални изисквания:
 • Мастилено-струен принтер А4, 360 dpi
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Лазерен принтер А4, 600 dpi с възможност за печат портрет / пейзаж
Изисквания към локалната мрежа за многопотребителска работа:
1.Минимални изисквания:
 • Работещ TCP/IP v4 протокол и отворени портове за връзка при наличие на Firewall или Router
 • Ethernet 100 MBit
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Gigabit Ethernet 1000 MBit