С ОМЕКС® АТЕСТАЦИИ създавате гъвкави и прецизни форми за оценяване на представянето

Модул “Атестации” е уеб приложение за оценяване на служителите към Омекс® 2000.

Модулът дава възможност на потребителите сами да създават атестационни форми съгласно техните индивидуални изисквания. Множеството филтри, с които разполага приложението, позволяват провеждане на атестационни кампании в различно време и към различни таргетирани групи служители.

Разнообразието от скали за оценяване, които могат бъдат приложени към всеки въпрос във въпросника, позволява прецизност в оценяването на представянето. Това повишава обективността и допринася за добиването на максимално реална представа за качествата и възможностите на всеки атестиран.

Възможността потребителите да създават специфични атестационни форми, които да прилагат в процеса по оценяване на конкретни групи служители, повишава ефективността на самия процес по оценяване.

Модулът предлага на потребителите богат избор от справки, чрез които да набавят необходимата им информация за проведени атестационни кампании, представяне на групи служители, индивидуално представяне и др.

Приложението е с вградена функционалност за изпращане на известяване по имейл на всяка стъпка от атестационната кампания, което улеснява комуникацията между атестиращи, атестирани и HR отдела.

Модулът работи с базата данни на Омекс® 2000. Реализиран по този начин, той улеснява работата на отдел “Човешки ресурси”, които по всяко време ще разполагат с актуална информация за принадлежността на служителите към отдели и за настоящите ръководители на отдели.

Модул “Атестации” се достъпва през индивидуален за всяка компания уеб адрес.