KBKNM

С колегите си прекарваме почти толкова време, колкото със семейството си. Ежедневно се срещаме по коридорите, разговаряме, вършим работа заедно, а понякога дори създаваме приятелства.

Но колко често сме се замисляли дали познаваме работата на колегите си? Дали знаем детайли за ежедневните им дейности? Имаме ли представа за техните професионални знания и умения?
Един от тези наши колеги, за работата на които често не си даваме сметка, е този, чиято длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е дефинирана “Експерт/Специалист, труд и работна заплата”. Накратко го наричаме “ ТРЗ-то”. Понякога го срещаме забързан и натоварен с купища документи, а друг път не го виждаме с дни, защото се е затворил в офиса и не вдига глава от работа. Сещаме се за него около датата за заплата или когато трябва да му предадем болничен лист и молба за отпуск. Случва се да го потърсим и по трудово-правен въпрос. Но какво всъщност знаем за неговата професия?
В следващите редове ще повдигнем завесата и ще запознаем широката публика с работата на ТРЗ-то.

Да си ТРЗ е голяма отговорност

Най-важната цел за всеки работещ човек е неговото възнаграждение. Ето накратко какво трябва да направи ТРЗ-то, за да получим в банковите си сметки коректната заплата:
– Да свери графикът, присъствената форма, данните от пропускната система;
– Да проследи работните ни дни и дните, в които сме отсъствали;
– Ако сме отсъствали – според вида на отсъствието ни, да извърши правилните пресмятания;
– Трябва ли да получим бонус, премия или друг вид допълнително възнаграждение и ако трябва – да прецени какъв вид е и да зададе параметрите за неговото коректно изчисляване;
– Да изготви подробен файл със счетоводните данни за дължимите възнаграждения на служителите и да го предаде на счетоводителите на фирмата;
– Да изготви сложен файл, съдържащ изчислените възнаграждения на всеки служител и да го представи в банката.

Изброените действия са свързани само с частта по получаване на заплати от служителите. Но работата на ТРЗ-то далеч не е ограничена само с това. Ето още някои от най-отговорните дейности на специалиста по възнаграждения:
– Отговаря за движението на персонала – назначаване, напускане, преместване, преназначаване и други;
– Поддържане на личните досиета на служителите – лични данни, трудова история, възнаграждение, отсъствия и т.н.;
– Изготвя работни графици;
– Изготвя справки, ведомости, служебни бележки, договори, заповеди, удостоверения, счетоводни и банкови документи, отчети, рекапитулации и много други;
– Представя болничните на служителите в НОИ;
– Представя в НАП уведомления за сключване и прекратяване на трудови взаимоотношения със служителите;
– Декларира в НАП данните за дължимите осигуровки и данъци – Декларации №1 и №6;
– Изготвя справки за НСИ;
– Отчита се пред ръководството и пред държавните органи.

Специалистът по възнаграждения носи наказателна отговорност за своята работа.

Да си ТРЗ означава да си “нормативен справочник”

Чели ли сте Кодекса на труда (КТ)? Или Кодексът за социално осигуряване (КСО)? Или ЗДДФЛ, ДОПК, ЗЗО, ЗДС, НПОПДОО, Наредба № Н-8, НРВПО, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж? Най-вероятно не сте. И това е разбираемо – всичките тези нормативни документи далеч не са най-увлекателното и лесно разбираемо четиво.
Специалистът по възнаграждения, обаче, не само ги е чел, ами ги знае наизуст – може да цитира всеки член и алинея в тях. И знае как и кога да ги приложи.

Да си ТРЗ означава да комуникираш с всеки на неговия език

На ТРЗ-то се налага ежедневно да общува със своите колеги по всякакви въпроси. За да бъде тази комуникация адекватна, той трябва да съобразява изразните си средства със своя събеседник, защото от него се очаква да предаде на разбираем език трудната нормативна материя. Често ТРЗ-то се явява и мост между служителите и ръководството. В тези случаи той трябва да “преведе” едновременно комуникацията на разбираем и за двете страни език.

След това наистина кратко представяне, успяхте ли да добиете по-дълбока представа за професионализма на колегата, който “ прави заплатите”?
Осъзнавате ли колко сериозна и отговорна е неговата работа?
Затова следващия път, когато го срещнете, кажете му едно “Благодаря!”.

Автор: Нетка Коева