get-iso

Изпратихме 2017 г. със сериозни за ОмегаСофт постижения и бързаме да се похвалим с тях.

От основна важност за бизнеса е предлаганите от него продукти и услуги да са конкурентоспособни. Конкурентоспособни са тези продукти и услуги, които покриват качествените изисквания на пазара, отговарят на неговите необходимости и гарантират своята надеждност. Един от инструментите, чрез който се гарантират качеството, безопасността и надеждността, е сертифицирането по международни стандарти.

През ноември 2017 г. ОмегаСофт ресертифицира своята Система за управление на качеството, като премина към най-високата версия на стандарта ISO 9001:2015.

А НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ ПОСТИЖЕНИЕ Е, ЧЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАХМЕ ПО СТАНДАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ISO 27001:2013.

Сертифицирането на Системата ни за управление на сигурността на информацията (СУСИ) беше продължителен и изключително отговорен процес, за успешното реализиране на който сме безкрайно признателни на екипа от колеги, които работеха по него. Благодарим ви!

Какво е ISO-сертификатът?

Сертификатът е официален документ, издаден от Орган за сертификация, който служи за доказателство, че фирмата е въвела и има реално работеща Стандартизирана система за управление. В нашия случай това са Системата за управление на качеството (СУК) и Системата за управление на сигурността на информацията.

Какво е Система за управление на сигурността на информацията?

Системата за управление на сигурността на информацията е инструмент, чиято първа цел е управлението на целостта и поверителността на информацията в компанията. Тази информация може да бъде както фирмена – финансова, търговска, ноу-хау и т.н., така и на заинтересованите страни – клиенти, партньори, служители и други. Втората цел на СУСИ е да осигури и гарантира непрекъсваемостта на бизнес процесите в организацията, които имат отношение към управлението на сигурността.

Сертификацията на Системата за управление на сигурността на информацията ОмегаСофт гарантира в максимална степен както сигурността на собствената ни информация, така и тази на нашите клиенти.

Какво представлява Системата за управление на сигурността на информацията на ОмегаСофт?

Системата за управление на сигурността на информацията на ОмегаСофт представлява съвкупност от прецизно внедрени и стриктно контролирани процеси, детайлно документирани в набор от политики, процедури и работни инструкции.

Протичането на процесите и прилагането на контролни мерки върху тях са в пълно съответствие с изискванията на ISO 27001, Законът за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и влизащия в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR)

Какви са ползите за клиентите ни от нашата сертификация?

  • Гарантирана сигурност;
  • Ясни политики;
  • Контролирани процеси;
  • Надеждни продукти.
ISO 27001:2013
ISO 9001

Автор: Нетка Коева