За повече информация относно цялата гама допълнителни модули, които ОмегаСофт ООД предлага, посетете страницата Ценова листа или се свържете с нашия търговски отдел:

e-mail: sales@omegasoft.bg

тел.: +359 2 439 68 62

тел.: 0700 45654

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

Омекс® 2000 се поддържа в съответствие с промените в трудовото и социалното законодателство на Република България, както и с бързото развитие на компютърните и информационните технологии.

Реализирана на иновативен модулен принцип, Омекс® 2000 включва основните Омекс® Заплати, Омекс® Кадри и Омекс® Хонорари и богат набор от допълнителни модули. Основните Омекс® Заплати и Омекс® Кадри имат възможност за работа с единна база данни, което дава свобода на потребителя да ползва една или повече части на системата без това да нарушава цялостта на информацията.

Омекс® 2000 предлага възможност за разполагане на всички компоненти на един компютър или разпределението им върху отделни машини. Това допринася за постигането на по-висока ефективност, бързодействие и надеждност. Вариантите на използване на продукта, както в локален режим на работа, така и в мрежов, дават на потребителя голям брой възможности:

- персонализиране на работата съобразно спецификата на работното място

- повишаване производителността

- осигуряване максимална защита на данните и информацията.

Модули

  • Омекс® Заплати
  • Омекс® Кадри
  • Омекс® Хонорари
  • Допълнителни модули

Работа в еднофирмен, многофирмен вариант и холдингови структури.

Работа с различни системи на отчитане и заплащане на труда - сумирано изчисляване на работното време, заплащане на базата на графици, сделно заплащане и други.

Автоматично пресмятане на обезщетения за временна неработоспособност и възможност за изготвяне на нормативно-изискуемите документи към тях.

Провизиране на платен годишен отпуск и възможност за приоритизиране на изчерпването му по години.

Отразяване на промени в работните заплати, разпределението на целеви награди, премии, индексации и компенсации за минали периоди.

Операции върху групи от служители на база предефинирани потребителски филтри.

Директен автоматичен изход в подходящи файлове на информация, необходима на НОИ и НАП - декларации, приложения и др.

Изготвяне на тримесечен и годишен отчет за Националния статистически институт.

Изготвяне на богат набор изходни документи – рекапитулации, ведомости, служебни бележки и др.

Изготвяне на стандартни и потребителски справки по над 50 признака.

Автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и банкови системи.

Интеграция със SAP, Microsoft Dynamics NAV и други ERP системи.

Интеграция със системи за контрол на достъпа.

Интеграция с продукт за създаване на месечни графици Геокон.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента – фишове, справки и др.

Възможност за генериране и изпращане на електронни документи.

Възможност за импорт на различни данни.

Експорт на данни към Microsoft Office – текстови файлове, таблични справки и др.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Въвеждане и редактиране на богат спектър от персонални данни на служителите, свързани с образование, квалификация, елементи на трудовия договор, доплащания, отпуски и други, включително графични - например снимка, копие от диплома и др.

Възможност за дефиниране на произволни допълнителни данни, които да се съхраняват в досието на служителя.

Отпечатване на документи по стандартен образец или по образец на клиента - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.

Отпечатване на общи и селективни кадрови сведения в табличен вид по над 50 признака, свързани с персоналните данни.

Експорт на данни към Microsoft Office - текстови файлове, таблични справки и др.

Директен автоматичен изход във файлове и на магнитен носител на информация, необходима на НАП.

Възможност за изготвяне на длъжностни и поименни щатни разписания.

Многоезично изготвяне на всички изходни документи.

Възможност за определяне правата за достъп до различните функции на системата и части на базата данни.

Възможност за проследяване дейностите на потребителите на системата.

Помощна информация и документация в електронен вид.

Продуктът е предназначен за въвеждане и обработка на информация, свързана с плащания от извънтрудови правоотношения - граждански договори, хонорари от упражняване на свободни професии или занаяти, наеми, мениджърски договори и др. На базата на въведените параметри за получените доходи се пресмятат дължимите данъци и осигуровки и се отпечатват платежни документи, декларации, справки за НАП, както и таблични справки, рекапитулации и схема за осчетоводяване по модел на потребителя.

Омекс® Хонорари се поддържа в съответствие с промените на нормативната база и тълкуванията на нормативните актове.

Програмната система Омекс® Хонорари осъществява връзка с различни програмни системи за автоматизиране на счетоводството: "АЖУР®L", "Бизнес навигатор", "Конто", Гамаконсулт, ERP-системи и др.

Производство:

Бригадна и индивидуална организация на работниците със следене на групови сменни графици. Възможност за осчетоводяване на заработки по детайли, операции и поръчки. Разпадане на осигуровките на служителите според заработките им с цел пресмятане на себестойност.

Импорт/Експорт на данни:

Възможност за автоматизиран импорт и експорт на данни от и към други системи (Пропускни системи, ERP системи и др.).

Изпращане на документи по e-mail

Генериране и изпращане на документи, например фишове, от Омекс® 2000 до e-mail адреси на служителите на предприятието.

Омекс® Commander PRO

Генериране в автоматичен режим на разнообразен набор от изходни документи и/или стартиране на продължителни операции.

Връзка с пропускна система

Платформа за връзка със система за контрол на достъпа.

Щатно разписание

Генериране на справочна информация към прoизволна дата за заетите/свободни щатни бройки.

ИТ одит

Инструмент за покриване на изисквания по стандарт за информационна сигурност по отношение на паролите за достъп до системата.

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg