Omeks® B-Ling – модул за поддръжка на изходните документи от Омекс® 2000 на чужд език

Модулът „Омекс® Би-линг“ позволява изходните документи на системата – документи по образец, списъци, стандартни рекапитулации, ведомости и таблици – да се генерират на втори език.

Всички понятия (наименования), които са терминология от трудово-правната и осигурителна нормативна уредба, са преведени в продукта на английски език и са готови за ползване без допълнителни действия от страна на потребителя.

Омекс® B-Ling се активира след закупуване и инсталиране на нов програмен ключ. Като резултат в меню „Настройка” се разрешава ново подменю „Допълнителен език”, в което потребителят има възможност да въведе наименованията на елементите на номенклатурите в Омекс® 2000 (вкл. Професии, Разплащателни пера, Суматори, Осиг. конфигурации и т.н.) на втори език. Също така може да се експортират във външен файл текущата или всички номенклатури и техните елементи, да се извеждат на екран и да се разпечатва.

Номенклатурите и елементите им, преведени на чужд език и съхранени в текстов файл с определен формат, могат да се импортират в Омекс® 2000 (вижте документа „Импорт на данни в Омекс 2000.doc”).

За да излизат и имената на служителите в документите на латиница, се използва бутон „Език” в екрана с основните данни.

За удобство на потребителите в меню „Сервиз” -> „Външни средства” има инструмент „Попълване на данни на служители на втори език”, с който автоматично се попълват тези данни на служителите с транслитерирани данни от български на английски език. След автоматичното попълване може да се нанасят корекции където е необходимо.

Изборът на език, на който да се извеждат изходните документи, става от меню „Сервиз” -> „Настройки” -> „Език за извеждане”. Възможно е да се изготвят и макети за документи по образец, които да извеждат информация едновременно и на български, и на чужд език в един документ, например трудов договор.