Омекс ® 2000, версия 4.28b от 22.12.2021 г.

Промени и новости във версия 4.2.8b
(22.12.2021 г.)

-Отстранен проблем с авансово удържан данък в Служебна бележка по чл.45, ал.1 в случаите,  в които възнагражденията за м.12.2021 г. се изплащат през м.01.2021 г. и предприятието изплаща и облага аванс от заплатата за м.12.2021 през месец 12.2021 г.  със стандартна удръжка „14. ДДФЛ предходен месец“. В тези случаи актуализирането с версия 4.2.8b трябва да се извърши преди програмното приключване на м.12.2021 г.

-Отстранен проблем с нулев % за клас в меню „Суми“ и в „Таблици „ при отваряне на заключени бази, които са били приключени с версии преди версия 4.2.5.

-Отстранен проблем с невъзможност за търсене на служител освен по име в модул Хонорари.


Вашият коментар