Промени и новости във версия 4.2.8
(16.11.2021 г.)

-Годишно преизчисление на ДДФЛ – с версия 4.2.8 може да се извършва годишно преизчисление на ДДФЛ за 2021 г

-Отразена е промяната в почивните и официалните дни през 2022 г.

-Добавена е нова функционалност, която позволява изпращането на различни типове известия и/или документи от Омекс®2000 до различни имейли на един и същ служител.

-Реализирана е функционалност за автоматична актуализация на изпитателния срок, според времето на ползваните отпуски и отсъствия на служителя през периода на изпитване, съгласно чл.70, ал.4 от КТ.

-Отстранен проблем с празна първа страница при генериране на трудови документи. 

-Добавена е възможност списъци  „ДОО осигуряване върху ФРЗ и болнични“, „Здравни осигуровки“ и „Надвзети суми“, да бъдат извеждани в стандартен (вариантът до версия 4.2.5) и табличен вид.

-Увеличени са редовете за проценти за клас в меню „Настройка“, от 5 на 10.

-Добавена е възможност потребителят да определя ширината на колоните при изготвяне на Рекапитулация по стандартни селекции.

-Добавена възможност за поддържане на *.docx формат в модул Омекс® Commander

Повече информация може да намерите в „Какво ново