ФЕВРУАРИ

Модул I - "Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2020 г."

ПРОГРАМА

27 февруари 2020 г.

Лектор: Валентина Василева

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

Модул II - "Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

ПРОГРАМА

28 февруари 2020 г.

Лектор: Димитър Войнов

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ЯНУАРИ

"Промени в осигурителното законодателство през 2020 г."

ПРОГРАМА

15 януари 2020 г.

Лектори: Р. Станчева и М. Панайотова

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ЯНУАРИ

"Промени в ЗДДФЛ през 2020 г." - полудневен

ПРОГРАМА

29 януари 2020 г.

Лектори: Лорета Цветкова

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ФЕВРУАРИ

"Промени в осигурителното законодателство през 2020 г."

ПРОГРАМА

5 февруари 2020 г.

Лектори: Р. Станчева и Р. Паунова

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ФЕВРУАРИ

"СПРАВКИ ПО ЧЛ.73, АЛ.1 И АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ" - полудневен

 

ПРОГРАМА

14 февруари 2020 г.

Лектор: Радина Паунова - Маринова

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ФЕВРУАРИ

"Нормативни промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2020 г."- ДВУДНЕВЕН

ПРОГРАМА

19-21 февруари 2020 г.

Лектори: Р. Станчева и Р. Паунова

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АПРИЛ

"Здравословни и безопасни условия на труд. Закон за хора с увреждания."

 

ПРОГРАМА

03 април 2020 г.

Лектор: инж. Владислава Кирова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

МАЙ

"Задължително пенсионно осигуряване" - полудневен

 

ПРОГРАМА

22 май 2020 г.

Лектор: Елка Атанасова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ЮНИ

„Сумирано изчисляване на работното време. Сезонна заетост, еднодневни договори и наемане на чужденци."

 

ПРОГРАМА

05 юни 2020 г.

Лектор: инж. Владислава Кирова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ПАКЕТИ ЦЕНА в лв. без ДДС
Двудневен семинар, гр. Смолян Самостоятелно настаняване 510
Двудневен семинар, гр. Смолян Двойно настаняване 480
Полудневен семинар 100
Целодневен семинар 185

Всички цени са в български лева без включен ДДС.


Анулиране на участие в семинар от страна на участника и неустойки:

До 15 календарни дни преди датата на семинара - без неустойка.

Между 15 и 10 календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 50% от цената.

10 и по-малко календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 100% от цената.