Дати на обучения

Май, гр. София

05.05.2017 г. ЕКАТТЕ

12.05.2017 г. Омекс® 2000 Хонорари

15.05.2017 г. ЕКАТТЕ

16.05.2017 г. Алфа

17.05.2017 г. Бета

18.05.2017 г. Омега

19.05.2017 г. СИРВ

29.05.2017 г. Работа с болнични

Подробна информация