Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Уважаеми клиенти,
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума.

ОмегаСофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Сумирано работно времеСумирано работно време
Previous
 
Next
New Post
6/24/2009 3:53 PM
 

Имаме назначени портиери, които работят на смени по 12ч.До сега им плащахме като на останалите служители на 8 часов работен ден, като всеки месец им плащаме допълнително изработените часове като преработка, както и извънреден и нощен труд. Въпросът ми е има ли законова пречка, отчитането да остане по същия начин, без да въвеждам всеки месец индивидуалния график на всеки портиер и ощетени ли са работниците ако не бъде въвеждан график.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
6/29/2009 11:52 AM
 

Сумарното отчитане на работното време означава, че в рамките на определения период - седмичен, месечен, друг или максимално допустимия 6-месечен период, работното време, организирано съобразно възможностите, които дава сумарното отчитане, следва да се изравни, т.е. приравни, на общата нормална продължителност на работното време за съответния период, ако то бе организирано на подневно отчитане. Това изравняване следва да става за съответния период, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време.

При сумирано изчисляване на работното време и работа "по график" обикновено работниците и служителите почиват в различни дни от седмицата, поради това и работата през дните събота и неделя, когато те са работните дни по графика, не е извънреден труд. При работа при сумирано изчисляване на работното време, ако след превръщането на нощните часове в дневни, отработените часове са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд и се заплаща в увеличен размер съгласно чл. 262 от Кодекса на труда. Ако при едномесечно отчитане, спазвате тези правила, по принцип няма проблем да останете на същият начин на отчитане. Но за повече яснота /и във връзка със спецификата на дейноста на вашето предприятие, Ви предлагам следният коментар, въз основа на който да прецените дали да въвеждате сумарно отчитане за тези работници/служители/.

 Според Кодекса на труда (КТ) работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа (чл.136 КТ).
Изхождайки от нормалната продължителност на работното време (чл.136, ал.1 и ал.2 КТ), определяме работното време като дневно и седмично.. В зависимост от броя на работните дни в седмиците на един календарен месец можем да имаме месеци с 20, 21, 22 или 23 работни дни, със съответно 160, 168, 176 или 184 работни часа. Удължаване на нормалната продължителност на работното време
е допустимо само в случаите и по реда, предвидени в КТ, например при условията и по реда на чл.136а КТ.
Така уредената нормална продължителност на работното време следва да бъде регистрирана и отчитана по определен ред. Според чл.142, ал.1 от КТ работното време се изчислява в работни дни - подневно, т.е. в условията на нормалната продължителност на работното време по чл.136, ал.1 и 2 КТ - 8 часа дневно, и 40 часа при пет работни дни в седмица, респективно съответните работни часове при различния брой работни дни в различните месеци (160, 168, 176 или 184 работни часа).
С оглед гъвкавостта и съобразяването с нуждите на работодателя, т.е. на предмета на дейност и условията в които той се реализира, Законът допуска изключение от принципа за подневно отчитане на работното време. В чл.142, ал.2 от КТ е уредена възможността за друг начин на отчитане на работното време - сумирано изчисляване на работното време, при което работодателят може да установява., т.е. да организира, разпорежда, следи, контролира и отчита. Обикновено в практиката това става чрез заповед на работодателя, чрез която той въвежда този вид изчисляване, отчитане на работното време за:
1. Определен период от време - седмичен, месечен, друг, но за не повече от 6 месеца;
2. Определя кои структури, звена, работници/служители ще работят при този начин на организиране и отчитане на работното време;
3. Изготвя график за съответния период по дни, седмици, работни структури, звена;
4. Определя организационно-технически мерки, свързани с този ред на отчитане на работното време;
5. Определя лицата, които ще следят и отчитат изпълнението на графиците и т.н.

. Тъй като примерът, който сте цитирали касае работа на служители на 12 часова смяна,  това ни препраща към чл.142 (4) от КТ:
 
Отчитане на работното време
Чл. 142. (1) Работното време се изчислява в работни дни - подневно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
 (4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)   Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното  време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време

Също така, трябва да имате впредвид, че при сумирано изчисляване на работното време за по-дълъг период от един месец, данните за осигуряването се подават с Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" с попълнен код 16, включително и за лицата, работещи по условията на първа и втора категория труд, в т. 12 "Вид осигурен", а в т. 16 "Дни в осигуряване - общо" се попълва 20000. Точки от 16.1 до 16.8 вкл. не се попълват. Попълват се и всички останали данни в точки от 17 до 34 вкл. от декларацията. При попълването на декларация образец № 1 след изтичането на периода на сумираното отчитане, се извършва преизчисление и прехвърляне на часовете от графика и съответстващия им доход съобразно работните дни по календар. За всеки месец от периода на сумираното отчитане се подава отново декларация обр. № 1, с попълнен код 16 в т. 12 "Вид осигурен" и попълнена буква "К" в т. 1 "Код корекция". В т. 16.1 се попълват за всеки месец преизчисленият брой работни дни в осигуряване и в т. 16.7 - преизчисленият брой работни часове. В месеците, през които лицето е било във временна неработоспособност, се попълват преизчислените дни във временна неработоспособност в т. 16.2. В този случай се попълват и данни в т. 16.А. Сборът от дните, попълнени в точки от 16.1 до 16.6 вкл. и в т. 16.А, трябва да бъде равен на работните дни за съответния месец. Общият брой отработени часове през месеца (вкл. и часовете извънреден труд) се попълва в т. 16.7. Когато при преизчислението след превръщане на нощните часове в дневни се получат изработени часове над определената норма часове за периода на сумираното отчитане, часовете, получени над нормата, са извънреден труд. Получените часове извънреден труд се заплащат по реда на чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ в края на отчетния период, ако не са начислени във ведомостта за други месеци от периода. Часовете положен извънреден труд се включват в т. 16.7 и се посочват отделно в т. 16.8 в декларация обр. № 1 за последния месец от сумираното отчитане. В коригиращите декларации се попълват и всички останали данни в точки от 17 до 34 вкл. от
декларацията.
Болничини при сумарно отчитане - Съгласно чл. 19, ал. 1 от НИИПОПДОО, паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.
Във връзка с това в т. 3 от раздел “Данни от осигурителя/самоосигуряващия се” на болничния лист във всички случаи при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график, задължително се вписва броят на работните часове, обхванати от периода на неработоспособността, през които лицето е следвало да работи съобразно индивидуалния му часов график, съответно графика на звеното, към което то се числи, за всеки месец поотделно, след превръщането им от нощни в дневни.
В часовете, посочени в т. 3, се включват и тези, съответстващи на първия работен ден от периода на временната неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение, определено по условията на чл. 40, ал. 4 от КСО.
Часовете, за които осигурителят изплаща възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО, са часовете, съответстващи на дневното работно време на осигуреното лице по трудовия му договор.
При сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график, отработените и други дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1 от декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”, съответно дните във временна неработоспособност, трудова злополука и професионална болест в точки 16.2, 16.5 и 16.6 от декларацията, се получават като съответните часове /след превръщането им от нощни в дневни/ се разделят на часовете, съответстващи на дневното работно време на осигуреното лице по трудовия му договор. При остатък, равен или по-голям от половината от дневното работно време на лицето по трудовия му договор, закръгляването се извършва към по-голямото число.
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
6/30/2009 12:56 PM
 

Това като нормативни документи е така, само ако може да обясните от къде може да се извлече информация за отработените часове по график на лицето за да се опише в болничния лист.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
6/30/2009 3:38 PM
 

Въпросът Ви, съдържа и отговора. Информация за отработените часове, взимате от графика на служителя, предполага се, че сте въвели работни смени за всеки един ден от месеца /дневни, нощни/ и въз основа на този график, /и нормативните изисквания, с които сте запозната/ смятате часовете. Във екран отсъствия /полето дни/ и във фиша на служителя информацията за болничните програмата изчислява в дни /като е превърнала нощните в дневни и ги е разделила на законоустановеното работно време на служителя по трудов договор/, като 1-вия ден от работодателя винаги е 8 часа. Ако има часове над тях се добавят към часовете за сметка на ДОО. В крайна сметка, часовете които ще сметнете, като ги разделите на 8 или 7 часа /според установеноето раб.време на лицето по ТД/, ще получите дните, които Омекса визуализира на фиша и записва в декларация 1. Ако имате конкретен въпрос и пример, питайте.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/6/2009 3:57 PM
 

А според Вас при работа по график, извънредният труд в празнични дни, само върху увеличението ли е правилно да се изплаща или и върху основната заплата?

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/7/2009 11:00 AM
 

Съгласно чл. 264 от Кодекса на труда за работа през дните на официални празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на основното трудово възнаграждение за отработеното време.
В случаите когато работата на официален празник не е извънреден труд, тъй като този ден е включен в месечния график за работа и е с нормалната продължителност на дневното работно време, на работника или служителя се заплаща само допълнително увеличение от едно основно среднодневно трудово възнаграждение. Основното среднодневно трудово възнаграждение се определя от основната месечна заплата, разделена на броя на работните дни за съответния месец.
Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда се заплаща отделно и 100 на сто увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, доколкото друго не е уговорено с колективен трудов договор или определено с вътрешните правила за работната заплата, за извънреден труд на официален празник на работника или на служителя ще се заплати, както следва:
1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;
2. допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1);
3. допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1).

 Чл. 7. от КТ - За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/10/2009 1:01 PM
 

Благодаря за изчерпателния отговор!

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/10/2009 5:07 PM
 

Това е много добре, но като имаме 80 човека на график с болнични  и трябва да се изчислява на всеки ще ги представяме болничните на следващият месец. Освен това на болничните се пише часовете които лицето евентуално е трябвало да отработи  и то на само тези дни през които лицето е било във временна нетрудоспособност соъбразно графика му, а не за целият месец. Мисля че този проблем е доста отдавна и може би трябва да се помисли да се реши. Как се извършва ръчно по неволя си го знаем, но очакваме все пак решение чрез програмата.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Сумирано работно времеСумирано работно време


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.